Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego sklep.insidegarage.pl oraz świadczenia usług drogą  elektroniczną obowiązujący od 01.03.2019 r.

 

sklep.insidegarage.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie sklep.insidegarage.pl (zwany dalej „sklep.insidegarage.pl”), prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk 43-105 Mikołów ul. Gliwicka 69 Nip. 6342581960 Regon: 366352570 (zwaną dalej „P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk”), z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: biuro@insidegarage.pl, za pośrednictwem dostępnych na stronie sklep.insidegarage.pl formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 798997001. 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów, składania zamówień na montaż produktów oraz zasady świadczenia i korzystania z bezpłatnych usług oferowanych przez P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk za pośrednictwem sklep.insidegarage.pl na rzecz Klientów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

2. sklep.insidegarage.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie sklep.insidegarage.pl, drogą mailową, telefoniczną oraz na miejscu w siedzibie spółki.

 

3. Klienci mają możliwość korzystania z sklep.insidegarage.pl dokonując rejestracji, z zastrzeżeniem punktu 7 poniżej. Świadczenie usług w ramach sklep.insidegarage.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk na korzystanie z sklep.insidegarage.pl, w każdym czasie, poprzez kliknięcie w przycisk „Usuń konto” znajdujący się w koncie Klienta po zalogowaniu, w zakładce „Edycja Twoich danych”. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Z chwilą usunięcia konta dane osobowe klienta są przetwarzane dalej na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym został zakupiony towar. Jeśli klient nie dokonał żadnego zakupu, lub upłynął okres wskazany w zapisie, dane przypisane do konta zostaną usunięte.

 

4. Do korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego następujące kryteria:

a. komputer lub inne urządzenie elektroniczne zapewniające łączność z siecią Internet,

b. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,

c. adres poczty elektronicznej e-mail.

 

5. W celu dokonania rejestracji w sklep.insidegarage.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na  adres e-mail  Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy  Klientem, a sklep.insidegarage.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez sklep.insidegarage.pl, na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie z sklep.insidegarage.pl następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail. Od tego momentu dane osobowe klienta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

 

6. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklep.insidegarage.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sklep.insidegarage.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

7. Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w sklep.insidegarage.pl jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej sklep.insidegarage.pl poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.

b. akceptacji niniejszego Regulaminu.

c. zapoznaniu się i zaakceptowaniu polityki prywatności lub obowiązku informacyjnego. Dane osobowe klienta dokonującego zakupu bez rejestracji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO przez okres nie dłuższy niż wskazany w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

8. sklep.insidegarage.pl umożliwia korzystanie przez Klienta z następujących bezpłatnych usług:

a. możliwość składania do P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk zamówień celem nabycia produktów,

b. możliwość składania zamówień na usługi montażu produktów,

c. możliwość utworzenia konta Klienta dokonując rejestracji zgodnie z pkt 3-5 Regulaminu i przechowywanie oraz udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży z P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk

d. możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych (usługa polegająca na udostępnieniu formularza kontaktowego do przesyłania wiadomości do Usługodawcy. Korzystanie z formularzy kontaktowych i przekazywanie za ich pośrednictwem danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie obsłudze zapytania użytkownika.

e. subskrypcji biuletynu informacyjnego newsletter tj. przesyłaniu pod wskazany przez Usługobiorców adres e-mail bieżącej informacji o promocjach i nowościach związanych z asortymentem sklepu internetowego. W celu zamówienia newslettera Klient podaje swój adres e-mail w dostępnym na stronie sklepu formularzu. Informacje otrzymywane w ramach newslettera, w szczególności informacje o stosowanych cenach, nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przesyłane w ramach newslettera dane mają jedynie charakter informacyjny lub marketingowy. Klient w każdej chwili może zrezygnować z newslettera poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji w stopce każdego wysłanego newslettera.

 

8.1 Dodatkowo dla Klientów, którzy założyli konto Klienta, P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk świadczy nieodpłatnie następujące rodzaje usług:

a. przechowywanie i udostępnianie za pośrednictwem Konta Użytkownika, historii zawartych Umów sprzedaży i złożonych Zamówień,

b. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia.

c. reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

 

8.2 Klient może zgłaszać P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk reklamacje w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego i korzystaniem z usług. Reklamacje można zgłaszać poprzez dostępny na stronie formularz reklamacyjny: https://www.sklep.insidegarage.pl/pl/reklamacje/ 

 

8.3 W reklamacji Klient powinien podać numer zamówienia lub numer telefonu podany podczas składania zamówienia, oraz uzupełnieniu pozostałych danych w formularzu reklamacyjnym (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu).

 

8.4 P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

8.5 W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień regulaminu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk po wcześniejszym nieskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczeniu terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

8.6 Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych sklep.insidegarage.pl następujących treści:

a. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych sklep.insidegarage.pl lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b. naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

9. Wszystkie produkty dostępne w sklep.insidegarage.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w sklep.insidegarage.pl  zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

10. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.insidegarage.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura.

 

11. W przypadku zamówienia składanego w sklepie sklep.insidegarage.pl Klient dokonuje zakupu poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę” (dla Płatności online) oraz „Potwierdź zakup” (dla pozostałych form Płatności). W ramach sklep.insidegarage.pl Klient może:

a. zamówić produkt bez montażu – w takim wypadku po przyjęciu oferty Klienta, umowa zostaje zawarta pomiędzy Klientem a P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk. P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk nie realizuje usług montażu produktów dostępnych na sklep.insidegarage.pl.

b. zamówić usługę montażu produktu – zastosowanie wówczas znajdują zasady określone w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Klient składa ofertę zawarcia umowy do Instal Premium sp. z o.o..

 

12. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep.insidegarage.pl towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia skompletowania zamówienia, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

 

13. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale transportu własnego, jak i  wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w prowadzonych przez P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk lub jej partnerów Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych sklep.insidegarage.pl.

 

14. Klient ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w sklep.insidegarage.pl w zakładce „Rodzaje i koszty dostawy”,  które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.

 

15. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklep.insidegarage.pl, P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia. Więcej o terminach realizacji zamówienia na stronie „Czas realizacji zamówienia” w zakładce „Pomoc”.

 

16. Możliwe są następujące formy płatności.

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem na konto - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk, zamówienie jest przekazywane do magazynu P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk w celu skompletowania i przygotowania wysyłki.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu lub Elavon  Financial Services Limited oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (autoryzacja trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania skompletowania i przygotowania wysyłki.

PayU Raty – usługa za pośrednictwem PayU S.A.

Więcej o formach płatności za zamówienie znajduje się na stronie „Formy płatności” w zakładce „Pomoc”. 

 

17. W przypadku określonych rodzajów asortymentu, dostępnych na sklep.insidegarage.pl, P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności, o których mowa w ust. 16 powyżej – stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie towaru.

 

18. Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym Klient jest informowany. Informuje on ile godzin/dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.

 

19. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk informuje drogą poczty elektronicznej. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklep.insidegarage.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępnych jest w sklep.insidegarage.pl pod hasłem „Odbiór osobisty” w zakładce „Pomoc”.

 

20. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas i warunki gwarancji każdego produktu widnieją w jego opisie na stronach sklep.insidegarage.pl.  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.

 

21. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w sklep.insidegarage.pl pod hasłem „Gwarancja” w zakładce „Pomoc”.

 

22. P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem biuro@insidegarage.pl, za pomocą formularza kontaktowego, lub w formie pisemnej na adres P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk podany w górnej części Regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

b. datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,

c. numer zamówienia,

d. numer faktury,

e. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

f. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

 

23. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

24. P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 

25. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W uzasadnionych przypadkach P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź  na adres poczty tradycyjnej.

 

26. W przypadku woli skorzystania z uprawnień przysługujących Klientowi w ramach gwarancji udzielonej przez producenta towaru, P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk umożliwia wypełnienie i złożenie „Formularza reklamacji” dostępnego w sklep.insidegarage.pl pod hasłem „Reklamacje” w zakładce „Pomoc / Obsługa posprzedażowa. Informację o sposobie i trybie rozpatrzenia gwarancji, P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk udostępni Klientowi w korespondencji, która stanowić będzie odpowiedź na uprzednio złożony „Formularz reklamacji”. P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową.

 

27. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk albo P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

 

28. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

29. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

30. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; szczegółowa informacja odnośnie przedmiotowych kosztów została również wskazana w załączniku nr 1 do Regulaminu – w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik nr 2 do Regulaminu (Formularz odstąpienia). Informacje na temat prawa odstąpienia od umowy znajdują się także w sklep.insidegarage.pl pod hasłem „Zwroty” w zakładce „Pomoc”. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest również w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 

31. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

 

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

32. Łazienkaplus.pl wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Klient otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Klient może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres biuro@insidegarage.pl i podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.

 

33. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklep.insidegarage.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklep.insidegarage.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

34. Podane przez Klientów dane osobowe P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

35. P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklep.insidegarage.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklep.insidegarage.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

36. Klient przy pierwszym logowaniu w sklep.insidegarage.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk

 

37. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

38. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez P.H.U. Insidegarage Katarzyna Olczyk w ramach sklep.insidegarage.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

39. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: biuro@insidegarage.pl.