Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, w związku z obowiązkiem informacyjnym, wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016 r.) – (RODO).

A. W przypadku realizacji roszczeń wynikających z udzielonej przez Gwaranta tj.

PHU Insidegarage , Katarzyna Olczyk Gliwicka 69, Mikołów 43-105

email: biuro@insidegarage.pl, tel.: 798 997 001, NIP: 6342581960

niezbędne będzie podanie następujących danych:

1 Imię i nazwisko.

2.   Adres zamieszkania lub adres, gdzie znajduje się reklamowany produkt.

3.   Nr telefonu do kontaktu.

4.   Adres e-mail w celu prowadzenia korespondencji związanej z rozpatrywaną reklamacją.

B. Administratorem Danych Osobowych będzie:

PHU Insidegarage , Katarzyna Olczyk Gliwicka 69, Mikołów 43-105

email: biuro@insidegarage.pl, tel.: 798 997 001, NIP: 6342581960

C. Przetwarzanie otrzymanych przez Administratora danych będzie następowało wyłącznie w zakresie realizacji zgłoszonych przez Klienta roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji na produkt.

D. Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu przyjęcia, rozpoznania lub realizacji przysługujących Klientowi praw wynikających z gwarancji udzielonej przez Gwaranta na zakupiony produkt jest żądanie osoby korzystającej z gwarancji. Podstawą prawną jest również tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli potrzeba wykazania wykonania lub prawidłowego rozpoznania zgłoszonych roszczeń. Jeśli Klient odmówi podania danych, o które poprosi Administrator lub osoba upoważniona przez Administratora, roszczenie nie będzie mogło być rozpatrzone.

E. Zgodnie z obowiązującym prawem dane Klienta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. sądy lub organy ścigania) – gdy wystąpią ze stosownym żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

F. Klientowi przysługują następujące prawa: między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z prawa do przeniesienia danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. Nr 2018 poz. 1000).

G. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia potencjalnych roszczeń wynikających z gwarancji oraz przedawnienia zobowiązań publicznoprawych. Po zakończeniu procedury rozpoznania roszczeń dane będą podlegały jedynie archiwizacji.

H. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu